Monitoring

Wilma Nabring 13-12-2022 37 keer bekeken 0 reacties

Om de voortgang van onze RES te volgen, maken we een monitor RES Groningen. Het gaat hierbij om de voortgang van de RES op kwantitatief én kwalitatief niveau.

Het monitoren van de RES komt voort uit de ‘verplichting’ om de voortgang te rapporteren aan het Nationaal Programma RES (NPRES) / Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De Stuurgroep heeft op 24 november het projectplan vastgesteld.

SMART-doelen
In de RES 1.0 zijn doelstellingen en afspraken opgenomen over de verschillende projecten van RES Groningen. Deze doelstellingen en afspraken zijn nog niet SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) gemaakt. De eerste stap is daarom het vaststellen van SMART-doelen voor onder andere de opwek van hernieuwbare elektriciteit en de warmtetransitie bij gemeenten, financiële participatie, procesparticipatie en ecologie. Voor deze doelen benoemen we indicatoren waarvoor databronnen beschikbaar zijn. Het Gegevens Knooppunt Groningen (GKG) krijgt een belangrijke rol bij de uitwerking van de SMART-doelen en de indicatoren.

De monitor RES Groningen krijgt de vorm van een operationeel dashboard met openbaar toegankelijke informatie. Voor het verzamelen en coördineren van data gaan we in gesprek met de gemeenten, de waterschappen en de provincie. Veel data zijn nog niet beschikbaar; we gaan uit van een groeimodel.

Cookie-instellingen